O FIRMIE "PRO SLOVAKIA" wersja polska

Firma PRO SLOVAKIA pôsobí na trhu od januára 1999 a vo svojej činnosti čerpá zo 14 ročných skúseností jej majiteľa v oblasti stavebníctva a zahraničného obchodu najprv medzi Poľskom a Česko-Slovenskom, a neskôr medzi Poľskom a nástupníckymi krajinami, Slovenskou a Českou republikou. Dôvodmi, ktoré viedli ku vzniku firmy boli: podobný priebeh reforiem národného hospodárstva a spoločenského zriadenia, ako aj geopolitická a jazyková príbuznosť krajín. Avšak rozhodujúcim momentom pre začiatok činnosti PRO SLOVAKIA bolo zistenie, že najslabšou stránkou poľsko-slovenskej a slovensko-poľskej spolupráce je obojstranná neznalosť podmienok a možností potenciálnych partnerov. Do dnešného dňa, a to aj napriek vzniku vzájomných obchodno-priemyselných komôr, chýbajú informačné centrá, ktoré by vlastnili potrebnú databázu a poskytovali zainteresovaným osobám a firmám poradenské služby v oblasti podnikania. Chýba taktiež potrebná pomoc pri realizácií vlastných záujmov na Slovensku, či naopak v Poľsku. Túto medzeru sa aspoň čiastočne snaží prostredníctvom svojich služieb zaplniť PRO SLOVAKIA.

Na ilustráciu činnosti PRO SLOVAKIA uvádzame príklady poskytnutých služieb:

 • Komplexná obsluha registrácie slovenských firiem na poľskom trhu: od marketingovej analýzy trhu, cez právne založenie firmy, až po výber celého pracovného tímu (ZIPP POLSKA s.r.o., TENZONA s.r.o., PAMAS POLSKA s.r.o.).

 • Umiestnenie produktov poľských firiem: od vyhľadania vhodných partnerov na slovenskom a českom trhu, cez prípravu rokovania, korektúru zmluvy, certifikačné procedúry, až po začatie obchodnej výmeny (HMS s. r. o., KAMA s. r. o., MAGURA civilná spoločnosť).

 • V oblasti poradenstva a realizácie kontraktov medzi poľskými a slovenskými partnermi:

  •  kontrakt poľskej firmy KARPATY a.s. a japonskej Chioda pri rekonštrukcii petrochemického kombinátu SLOVNAFT Bratislava,

  •  kontrakt poľskej firmy TUBAJFOR pre BOVIS (Bovis Lend Lease s.r.o.) pri realizácii Multikina Bratislava,

  •  kontrakt slovenskej firmy Hydrostav a.s. s firmou KARPATY a.s. na výstavbe úsekov plynovodu prechádzajúcich pod korytom rieky Narev.

 • V oblasti komplexných investičných dodávok: zmluvné jednania, vyhotovenie zmluvy a dozor nad realizáciou zmluvy dodávky a montáže výrobnej haly firmy METAL COMPLEX pre poľskú firmu DOLOMIT.

 • V oblasti výrobnej kooperácie slovenských a poľských firiem toho istého odvetvia: kontraktačné jednania, príprava kontraktu výrobnej kooperácie, ako aj nákupu a predaja (Zioła Lecznicze – Herbex, AMARA – BIOMIN, MAGURA – DREVOEXPORT).

 • V oblasti záujmu a realizácie podnikateľských stretnutí poľských a slovenských partnerov: pri každom stretnutí v Poľsku, alebo na Slovensku dochádza k spresneniu záujmov často až na úroveň návrhov zmlúv.

  Dva stretnutia ( striedavo - raz v Poľsku, raz na Slovensku) medzi Krakovskou priemyselno-obchodnou a stavebnou komorou a Združením stavebných firiem Slovenska, podpísanie zmluvy o vzájomnej spolupráci, nadviazanie priamych stykov medzi zástupcami 40 firiem z Poľska a Slovenska.

  Dva stretnutia vedenia Katovickej stavebnej komory so Združením stavebných firiem Slovenska (striedavo - raz v Poľsku, raz na Slovensku) podpísanie zmluvy o vzájomnej spolupráci a pomoc pri jej realizácii.

 • Zastupovanie na poľskom trhu záujmov slovenských firiem: Banské Stavby Prievidza, ZIPP Bratislava.

 • V oblasti prekladov textov a rozhovorov ponúka PRO SLOVAKIA štandardné služby, pričom okrem iného realizuje preklady technickej dokumentácie a projektov.

 • Bežne sprístupňujeme zmluvy a právne predpisy EÚ.

 • Milovníkom prírody a pamiatok doporučujeme vhodné miesta na prehliadku alebo zastavenie. Môžeme byť nápomocní radou, kde a v akých podmienkach sa zastaviť na ceste ďalej. Viacerí naši priatelia využívajú tieto naše služby a vracajú sa domov s pocitom spokojnosti.

PRO SLOVAKIA garantuje starostlivú realizáciu služieb ponúkaných firmou a okrem už získaný vedomosti a skúseností, taktiež sústavné monitorovanie zmien predpisov a medzištátnych zmlúv, ktoré môžu mať vplyv na podnikateľské záujmy poľských a slovenských partnerov.

Monitorujeme taktiež bežný hospodársky život a procesy, ktoré majú vplyv na nadväzovanie blízkych kontaktov medzi poľskými a slovenskými partnermi.

Majiteľ je Prezidentom Poľsko – slovenskej priemyselno – obchodnej komory zo sídlom v Krakove.

Pozývame k spolupráci

Piotr Cebulski